Zakończenie wymiany i zaliczenie przedmiotów

ZAKOŃCZENIE WYMIANY

 

Zakończenie wymiany odbywa się na podstawie wpisów uzyskanych tylko i wyłącznie na karcie okresowych osiągnięć studenta !

Dziekan po zapoznaniu się z dokumentami podejmuje decyzję, czy student wywiązał się z zobowiązań zawartych w porozumieniu.

Uczestnik wymiany otrzymuje certyfikat zaświadczający udział.

certyfikat

 

NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU

Jeśli student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu wpisanego w porozumieniu, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu poprawkowego na uczelni przyjmującej. Jeśli nie uda się uzyskać takiego zaliczenia, okres wymiany kończy się bez wpisu z danego przedmiotu.

Po powrocie na uczelnie macierzystą, można u dziekana/prodziekana  starać się o anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści zawartego Porozumienia, możliwość zaliczenia przedmiotu na uczelni macierzystej lub zamianę na inny o tej samej lub wyższej liczbie punktów ECTS aby zaliczyć go w kolejnym semestrze lub roku akademickim. Taka decyzja jednak leży jedynie w gestii dziekana/prodziekana.

 

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego