Dostałem się! Co dalej?

Jak była już mowa wcześniej, po otrzymaniu pozytywnej informacji na temat wyjazdu należy sporządzić porozumienie o programie zajęć . Druk ten można wypełnić komputerowo lub ręcznie, przy zastrzeżeniu, że w przypadku wersji komputerowej można rozszerzyć tabele w pionie.

Samo porozumienie należy wydrukować obustronnie 🙂

Treść porozumienia musi zaakceptować dziekan/prodziekan (pieczątka i podpis) uczelni macierzystej a następnie uczelni przyjmującej.

Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej Porozumienia wymaga formy pisemnej oraz zgody dziekana/prodziekana wyrażonej za pomoca podpisu na  Aneksie do Porozumienia o programie zajęć.

W przypadku wyjazdu semestralnego, może być realizowany dowolny semestr przewidziany aktualnym programem studiów na uczelni macierzystej.

Głównym wymogiem udziału w programie jest Indywidualna Organizacja Studiów!

Semestralny program studiów musi zapewnić uzyskanie min 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczenia jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty „kredytowe” należy uzyskać na uczelni macierzystej.

Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.

Tworząc Porozumienie należy uwzględnić w nim zarówno przedmioty obowiązkowe jak i fakultety ( jeśli program studiów je uwzględni). Pominięcie którego kolwiek z przedmiotów, bedzie skutkowało zaliczeniem go na uczelni macierzystej w terminie uzgodnionym z dziekanem/prodziekanem.

! Seminaria licencjackie i magisterskie zaliczane są tylko na uczelni macierzystej!

 

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego