Pomoc materialna

Świadczenie pomocy materialnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Oprócz w.w. świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębny Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niezależnie od w.w. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 173a i 173b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) oraz miejsca w Domach Studenckich są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o w.w. świadczenia oraz miejsca w DS’ach należy składać w Dziekanatach właściwych Wydziałów i w Działach Spraw Studenckich Kolegiów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „sprawy socjalno-bytowe” – adresy Wydziałów można uzyskać w ‚Portalu studenta’. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie i Collegium Polonicum w Słubicach.

 

a) stypendium socjalne

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o przyznanie stypendium socjalnego, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony 30 września, o czym studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP).

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
 • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej będą zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych w 2015 roku dochodach członków rodziny (w tym studenta). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez podatników-członków rodziny studenta w 2015 roku. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (art. 3 pkt 1 lit. b) Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2016 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas
składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Student studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do czerwca 2017 roku.

Wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

W roku akad. 2016/2017 stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (825 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 140 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane jest w wysokości 130 PLN na każdą z uprawnionych osób.

b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony 30 września, o czym studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.

Na kompletne podanie składają się:

 •  wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 •  ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie pod warunkiem posiadania przez Uczelnię w systemie informatycznym (USOS) informacji o ważnym orzeczeniu i o okresie jego ważności. W przypadku braku takiej informacji student-wnioskodawca odsyłany jest do Dziekanatu w celu aktualizacji danych, po czym będzie mógł wygenerować i wydrukować wniosek. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Dziekanatu, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

W roku akad. 2016/2017 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w wysokości 300 PLN.

c) zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o jej przyznanie generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony 30 września, o czym studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości wydziałowego funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor.

Zapomoga nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Maksymalna wysokość zapomogi zostanie ustalona przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

W roku akad. 2016/2017 zapomoga przyznawana jest w wysokości do 1000 PLN.

 

d) zakwaterowanie w Domach Studenckich

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się zInformacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (wersja PDF – do uruchomienia i wydrukowania pliku niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF). Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim do dnia 30 kwietnia (lata starsze) lub do dnia 20 sierpnia (I rok) składa w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
 • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich wyznaczony został na 29 września 2016 roku.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2016/2017). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla niepracującego małżonka i dzieci.

 

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli student:
a) nie zaliczył roku,
b) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
c) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
d) został skreślony z listy studentów.

O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

a) w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
b) nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
c) nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.

Źródło: tutaj

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego